Fork me on GitHub

GitHub 文件加速

GitHub文件链接带不带协议头都可以,支持github上的各种文件(注意:不支持文件夹!!!), 使用cf加速,会跳转至JsDelivr。

若工具如果失效,可百度同类工具, 更多用法、clone加速请参考这篇文章

压缩包文件:https://github.com/arronlong/project/archive/master.zip

分支文件:https://github.com/arronlong/project/blob/master/filename

Raw文件:https://raw.githubusercontent.com/arronlong/project/master/filename

项目基于Cloudflare Workers,开源于GitHub arronlong/gh-proxy (from:hunshcn/gh-proxy